Digwyddodd Rownd Derfynol y Deyrnas Unedig 2017

Rownd derfynol genedlaethol SkillBuild 2017

SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] yw'r gystadleuaeth aml-fasnach fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu. Digwyddodd Rownd Derfynol y Deyrnas Unedig 2017 rhwng 16eg a 18fed Tachwedd yn yr NEC yn Birmingham a chawsom sylw helaeth yn ei gylch.

SkillBuild competitor

Pa sgiliau oedd yn cael eu harddangos yn SkillBuild 2017?

Mae cystadlaethau SkillBuild yn cynnwys 10 galwedigaeth crefft:

  • Bricio
  • Gwneud Dodrefn
  • Gwaith Coed
  • Saernïaeth
  • Peintio ac Addurnio
  • Plastro
  • Plastro a Systemau Waliau Sych
  • Llechi a Theils To
  • Gwaith Maen
  • Teilsio Wal a Llawr

Mynd trwy'r rowndiau rhanbarthol

O fis Mawrth i fis Mehefin 2017, digwyddodd cystadlaethau rhanbarthol SkillBuild ledled Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Roedd dros 1000 o gystadleuwyr o bob rhan o Loegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon yn cystadlu yn y 10 crefft.

Mae hyfforddeion a phrentisiaid o bob rhan o'r wlad yn cystadlu yn eu crefft ddewisol gyda'r cystadleuwyr â'r sgôr uchaf yn gyffredinol yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn y rownd derfynol genedlaethol.

Nawr mae'n Rownd Derfynol Genedlaethol y DU

Mae lefel y cystadlu'n cynyddu ar gyfer y bobl hŷn wrth iddynt ddod at ei gilydd o bob rhan o'r DU am y tro cyntaf i gystadlu mewn cystadleuaeth 3 diwrnod a gynhelir yn Y Sioe Sgiliau, sy'n cael ei chynnal yn yr NEC, Birmingham, ym mis Tachwedd bob blwyddyn.

Cyflwynir medalau Aur, Arian ac Efydd mewn seremoni wobrwyo sy'n digwydd ar ôl i ddiwrnod olaf y cystadlu ddod i ben, a gall yr enillwyr hyn ystyried mai nhw yw goreuon y DU yn eu diwydiant. Nawr gall yr enillwyr medalau â'r sgôr uchaf sydd yn gymwys o ran oedran a medr symud ymlaen i Sgwad y DU, â'r potensial i gael eu dewis i gystadlu ar lefel ryngwladol.

Manylion y digwyddiad

Cynhaliwyd Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild 2017 y DU yn Y Sioe Sgiliau 2017, o ddydd Iau 16 i ddydd Sadwrn Tachwedd 18 yn y National Exhibition Centre [Ganolfan Arddangos Genedlaethol], Birmingham, B40 1NT.

A'r enillwyr oedd...

Gallwch ddarllen adroddiad ar y seremoni wobrwyo ar y  wefan Sioe Sgiliau, gweld pwy oedd yr enillwyr medalau ar y wefan CITB neu lawrlwytho rhestrau o'r holl enillwyr.

Llongyfarchiadau i'r holl gystadleuwyr. Byddwn ni'n eich gweld chi yn sioe'r flwyddyn nesaf.

SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] 2018

Bydd y cyntaf o rowndiau rhagbrofol rhanbarthol SkillBuild 2018 yn digwydd ym mis Mawrth.

Mae dyddiadau a lleoliadau y rowndiau rhagbrofol bellach wedi'u cyhoeddi.

SUT I GYMRYD RHAN YN SKILLBUILD 2018

Dilynwch holl gyffro SkillBuild 2017 ar draws y cyfryngau cymdeithasol

Byddwn yn trydaru trwy gydol y sioe gan ddefnyddio #SkillBuild2017 a phostio ar ein sianel Instagram Go Construct.

Eisiau bod y cyntaf i wybod pwy sydd wedi ennill? Ewch i dudalen Facebook World Skills UK am 8pm ar 18 Hydref ar gyfer ffrwd fideo fyw o'r seremoni wobrwyo SkillBuild.

Uchafbwyntiau dydd Sadwrn o SkillBuild 2017

Gallwch gael gwybod pwy oedd yn fuddugol yn y seremoni wobrwyo ar y wefan CITB a darllen adroddiad ar y noson ar y wefan Sioe Sgiliau.


Uchafbwyntiau dydd Gwener o SkillBuild 2017


Uchafbwyntiau dydd Iau o SkillBuild 2017

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080