Gwybodaeth am brentisiaethau

Gwybodaeth am brentisiaethau

Beth yw manteision cyflogi prentis?

Mae prentisiaethau yn fwy poblogaidd nag erioed. Ar hyn o bryd, mae un o bob pum cyflogwr yn buddsoddi mewn hyfforddi mwy o brentisiaid. Yn gyfnewid am hynny, caiff cyflogwyr aelod o staff llawn cymhelliant sydd am ddysgu a helpu eu busnes i dyfu.

Yn wir, dywed 80% o gyflogwyr fod prentisiaid wedi gwneud eu busnes yn fwy cynhyrchiol. Ac mae'r Ganolfan Ymchwil Economaidd yn amcangyfrif y gall prentisiaid roi hwb i gynhyrchiant cwmni oddeutu £214 yr wythnos ar gyfartaledd, gan gynhyrchu £3.4 biliwn i economi'r DU erbyn 2022.

Un o'r buddiannau allweddol eraill a welir yn sgil sefydlu rhaglen prentisiaeth yw bod prentisiaid yn gallu cael gafael ar y wybodaeth a'r dechnoleg ddiweddaraf mewn perthynas â'r diwydiant drwy eu hyfforddiant a'u cymwysterau.

Fel y rhan fwyaf o sectorau, mae'r diwydiant adeiladu yn newid drwy'r amser. Gall prentisiaid sy'n meddu ar y sgiliau busnes a'r sgiliau technegol diweddaraf helpu eich cwmni i dargedu cleientiaid newydd a chyflwyno marchnadoedd newydd.

Hefyd, ymhlith buddiannau eraill cyflogi prentis mae'r canlynol:

  • Gall sgiliau a gwybodaeth gael eu trosglwyddo i gydweithwyr, sy'n gwella perfformiad tîm
  • Mwy o deyrngarwch i'ch busnes, sy'n arwain at fuddsoddiadau hirdymor gwerth uchel
  • Gwell iechyd a diogelwch a llai o absenoldebau
  • Yn gyfarwydd â deddfwriaeth newydd a safonau ansawdd
  • Gwell delwedd gorfforaethol.

Wyddech chi...

343 metr

Pensaer o Brydain, sef Norman Foster, a ddyluniodd y bont dalaf yn y byd. Traphont Millau yw honno ac mae'n 343 metr o uchder.


Beth a ddisgwylir gan fy musnes?

Yn ystod ei leoliad gyda'ch busnes, rhaid i chi dalu'r isafswm cyflog o leiaf i'ch prentis. Os bydd eich busnes yn gymwys, mae grantiau ar gael gan y Llywodraeth a CITB, sef Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, er mwyn helpu gyda'ch costau.
Rhaid i'ch prentis hefyd:

  • Weithio gyda chyflogeion medrus a phrofiadol
  • Dysgu sgiliau sy'n benodol i swyddi yn eich diwydiant
  • Astudio am gymhwyster seiliedig ar waith yn ystod ei wythnos waith, er enghraifft, mewn coleg neu gyda darparwr hyfforddiant.

Mae hefyd yn arfer da i brentis ymweld â chwsmeriaid a chyflenwyr a mynd i arddangosfeydd a all fod o fantais iddo.

Dylech ddarparu unrhyw hyfforddiant mewnol sydd ar gael, ynghyd ag adnoddau defnyddiol eraill a gwybodaeth arbenigol, a thechnoleg, meddalwedd a chyfarpar y gall fod eu hangen arno.

Yn bennaf oll, fodd bynnag, mae'n bwysig rhoi cymaint o anogaeth, cyngor a chymorth â phosibl i brentis, drwy gydol ei amser gyda chi. Bydd hyn yn ei helpu i ddatblygu ac yn esgor ar fwy o fanteision i'ch busnes chi.

Wyddech chi...

3,560 troedfedd

Hafod Eryri yw caffi uchaf y DU. Saif 3,560 troedfedd uwchlaw lefel y môr - ar gopa'r Wyddfa!


Sut mae cyflogi prentis?

Mae cyfoeth o wybodaeth, canllawiau a chymorth ar gael er mwyn eich helpu i gyflogi prentis. I rai busnesau, mae hyn yn cynnwys grantiau a chyllid er mwyn cwmpasu costau hyfforddiant prentis.

Y man cychwyn am ragor o wybodaeth yw gwefan Llywodraeth y DULlywodraeth CymruGyrfa CymruLlywodraeth yr AlbanSkills Development ScotlandRhestrir ystod eang o bynciau prentisiaeth yn benodol ar gyfer cyflogwyr a sefydliadau hyfforddi. 

Yn arbennig, gall fod yn ddefnyddiol darllen yr adran 'Employ an Apprentice', sy'n cynnwys canllaw cam wrth gam ar gyflogi prentis.

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080