Prentisiaethau

Prentisiaethau

Beth yw prentisiaeth?

Swydd sy'n cynnwys hyfforddiant yw prentisiaeth. Cewch eich cyflogi a chewch gyflog is i ddechrau am gyflawni rôl benodol, gan ddeall y cewch eich hyfforddi drwy brofiad a chymwysterau i gyflawni'r rôl i safon benodol. Bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi gyflawni tasgau, a bydd y darparwr hyfforddiant yn rhoi'r sgiliau i chi gyflawni'r tasgau hynny.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn A Learners Guide to Apprenticeships (Saesneg yn unig).


Os ydych yn chwilio am brentisiaeth, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw penderfynu pa yrfa y mae gennych ddiddordeb ynddi. Ceir dros 100 o wahanol brentisiaethau ym maes adeiladu yn amrywio o bethau ymarferol fel gosod brics, plastro neu osod lloriau i rolau mwy technegol, cynllunio neu oruchwylio. Os ydych yn barod i gymryd y camau hynny nawr, defnyddiwch Borwr Gyrfaoedd Am Adeiladu  i ddod o hyd i rolau a allai fod yn addas i chi.

Os hoffech wybod mwy cyn dechrau ar eich taith, mae gennym amrywiaeth o fideos proffiliau gyrfa sy'n cynnwys pobl yn gwneud swyddi go iawn lle rhoddir gwybodaeth glir am y rôl a'r hyn y maent yn ei fwynhau.

Myth
Realiti

Dim ond contractwyr adeiladu mawr sy'n cyflogi prentisiaid a chyflogeion

Mae 92% o'r diwydiant yn cynnwys cwmnïau bach, y mae llawer ohonynt yn cynnig prentisiaethau a chyfleoedd gwaith

More Mythbusters

PAM RWYF WRTH FY MODD Â'R DIWYDIANT ADEILADU

Lauren Mann

Cynorthwyydd Amcangyfrif yn Beard Construction

Ymunodd Lauren â'r diwydiant adeiladu drwy gael profiad gwaith gyda Beard yn Swindon. Yn fuan iawn, dechreuodd brentisiaeth ac mae bellach ar y trywydd i fod yn amcangyfrifydd gyda'r cwmni. Yn ôl Lauren, bydd y sgiliau y mae wedi'u dysgu yn ddefnyddiol drwy gydol ei gyrfa: "Rwy'n teimlo fy mod wedi meithrin sgiliau bywyd gwerthfawr, fel gweithio mewn tîm, ac wedi cael profiad gwaith go iawn a fydd yn rhoi gwell siawns i mi o gael swydd yn y dyfodol yn y maes rwy'n ei fwynhau."

Lauren Mann
Mae’r gwaith yn ddiddorol ac mae’r tîm yn gefnogol iawn

Sut i ddod o hyd i gyflogwr

Mae dechrau prentisiaeth hyd yn oed yn haws os oes gennych gyflogwr sydd am eich cyflogi. Gallai fod yn fusnes bach neu fawr, cwmni lleol, aelod o'r teulu neu unigolyn hunangyflogedig.

Os nad oes gennych gyflogwr eto, peidiwch â phoeni. Mae llawer o ffyrdd o ddod o hyd i rywun sydd am eich cyflogi fel prentis:

  • Chwiliwch ar-lein am swyddi gwag yn eich ardal
  • Ewch i'ch coleg lleol, darparwr arbenigol neu asiantaeth rheoli prentisiaethau er mwyn cofrestru eich diddordeb. Efallai y byddant yn gallu eich helpu i ddod o hyd i gyflogwr
  • Chwiliwch am gwmnïau adeiladu lleol ar-lein ac anfonwch CV a llythyr eglurhaol atynt yn gofyn am brentisiaeth
  • Holwch o gwmpas - efallai y bydd gan un o'ch ffrindiau, aelod o'r teulu neu gymydog gyfle i'w gynnig. Gallech hyd yn oed roi nodyn drwy ddrws pobl ar eich stryd
  • Cadwch lygad allan am safleoedd neu faniau adeiladu lleol a gwnewch nodyn o fanylion y cwmni. Yna, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol atynt yn gofyn am brentisiaeth
  • Darllenwch y tudalennau swyddi lleol am gyfleoedd gyda chyflogwyr lleol

Wrth siarad â chyflogwyr, rhowch wybod iddynt, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, y gallent gael hyd at £12,000 mewn grantiau gan y llywodraeth neu Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) am eich cyflogi. Bydd hyn yn eu helpu i dalu costau eich cyflogi.


Sut i gael y swydd - cyfweliadau

Paratowch! Gwnewch beth ymchwil i'r cwmni a'r rôl er mwyn dangos eich cymhelliant neu'ch diddordeb ynddynt.

Anelwch at gyrraedd y cyfweliad 15 munud yn gynnar - bydd hyn yn eich atal rhag bod yn hwyr os oes traffig neu unrhyw drafferthion ar y ffordd ac mae'n dangos eich bod yn cymryd y cyfweliad o ddifrif. Hefyd, os byddwch yn cyrraedd 15 munud yn gynnar cewch amser i hel eich meddyliau at ei gilydd. Cynhaliwch ffug-gyfweliad gyda ffrind neu aelod o'r teulu fel eich bod yn dod yn gyfarwydd ag ateb cwestiynau cyfweliad a'ch bod wedi paratoi atebion da.

Gwisgwch yn drwsiadus - dim hwdis, capiau nac esgidiau ymarfer, hyd yn oed os ydynt yn newydd sbon. Byddwch yn gwrtais - gofynnwch am gael eistedd, dywedwch 'os gwelwch yn dda' a 'diolch' a chofiwch ysgwyd llaw yn hyderus ac yn gadarn. I gael rhagor o wybodaeth am sut i berfformio'n dda mewn cyfweliad ewch i'r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol, neu Gyrfa Cymru os ydych yng Nghymru.

Wyddech chi...

246,935 milltir

Mae dros 246,935 milltir o ffyrdd yn y DU - gallech yrru i'r lleuad o'u gosod allan un ar ôl y llall.

Molly - Business Administration Apprentice | 01:03

Sut i ymdopi ar y diwrnod cyntaf

Ar eich diwrnod cyntaf gyda'r cwmni, byddwch yn brydlon, yn frwdfrydig, a pheidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau. Dylech ond defnyddio eich ffôn yn ystod eich awr ginio ac egwyliau wedi'u trefnu. Bydd eich cyflogwr yn rhoi sesiwn sefydlu i chi ac yn cwmpasu popeth sydd angen i chi ei wybod am Iechyd a Diogelwch, amser cinio ac egwyliau, y toiledau, Cyfarpar Diogelu Personol, rheolau a rheoliadau'r cwmni a beth i'w wneud os na allwch ddod i'r gwaith am ba bynnag reswm.

Cytunir ar eich cyflog a'r dull o dalu yn uniongyrchol gyda'ch cyflogwr cyn i chi ddechrau eich prentisiaeth. Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cyflog priodol, gweler yr ystodau cyflog a bennwyd gan y Llywodraeth.

Gallwch gael rhagor o ganllawiau ar Brentisiaethau yn:

Myth
Realiti

Mae prentisiaethau adeiladu ond yn rhoi cyfleoedd gyrfa cyfyngedig i chi

Dechreuodd rhai o'r gweithwyr adeiladu mwyaf dylanwadol a lefel uchel fel prentisiaid. Mae prentisiaeth yn ffordd wych o ymuno â'r diwydiant ac 'ennill wrth weithio'. Gallwch ddod yn brentis ar lefelau gwahanol amrywiol, er enghraifft ar ôl addysg uwchradd neu ar ôl cwblhau gradd uwch.

More Mythbusters

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080