Polisi preifatrwydd a chwcis

Polisi preifatrwydd a chwcis

Mae Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, sy'n hwyluso rhaglen Am Adeiladu, yn ymrwymedig i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

Mae'r polisi hwn (gyda'n telerau defnyddio) yn amlinellu'r ffordd yr awn ati i brosesu data personol a gasglwn gennych. Drwy fynd i www.amadeiladu.org, rydych yn cytuno â'r arferion a ddisgrifir yn y polisi hwn.

At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998, y rheolwr data yw Construction Industry Training Board, Bircham Newton, King’s Lynn, Norfolk, PE31 6RH.

Gwybodaeth y gallwn ei chasglu gennych

Efallai y byddwn yn casglu ac yn prosesu'r data canlynol amdanoch:

 • Gwybodaeth a rowch i ni. Gallech fod yn rhoi gwybodaeth i ni ar www.amadeiladu.org, dros y ffôn, drwy e-bost, pan fyddwch yn cofrestru neu'n defnyddio ein safle. Gall data gynnwys enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, manylion personol a lluniau.
 • Gwybodaeth a gawn gan ffynonellau eraill. Efallai y cawn wybodaeth amdanoch os defnyddiwch unrhyw wefannau eraill a weithredwn neu wasanaethau eraill a ddarparwn. Yn yr achos hwn, byddwn wedi eich hysbysu ar adeg casglu'r data hynny y gellid eu rhannu'n fewnol a'u cyfuno â data a gesglir ar y safle hwn.
 • Gwybodaeth a gasglwn amdanoch. Defnyddiwn gwcis i wahaniaethu chi fel defnyddiwr ac i wella eich ymweliad â'n safle. Mae cwcis yn eich helpu i fewngofnodi i'n gwasanaethau heb ailadrodd ac yn cyfyngu ar dwyll, gan ffurfio ffeiliau testun bach ar eich gyriant caled neu ddyfais, sy'n cynnwys gwybodaeth fel data personol a all gael eu darllen gan weinydd gwe yn y parth sy'n dosbarthu'r cwci. Maent yn cofnodi dyddiadau ac amseroedd ymweliadau, data cofrestru, rhifau ID sesiynau, hanes gwe-lywio a dewisiadau.  

Y defnydd a wneir o'r wybodaeth

 • Gwybodaeth a rowch i ni. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon fel a ganlyn:
 • cyflawni ein rhwymedigaethau sy'n deillio o unrhyw gontractau yr ymrwymwn iddynt a rhoi gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau i chi ar gais;
 • eich hysbysu am newidiadau i'n gwasanaeth;
 • sicrhau bod cynnwys o'n safle yn cael ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi a'ch cyfrifiadur.
 • Gwybodaeth a gasglwn amdanoch. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon fel a ganlyn:
 • gweinyddu a gwella ein safle a'ch galluogi i ddefnyddio nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan ddewiswch wneud hynny;
 • fel rhan o'n hymdrechion i gadw ein safle'n ddiogel;
 • mae CITB yn gwerthfawrogi ein barn am y safle a gall gysylltu â chi at ddibenion ymchwil a gwerthuso fel y gallwn ddefnyddio eich adborth i wella eich profiadau chi ac eraill.
 • mae CITB hefyd yn gwerthfawrogi eich barn a'ch dealltwriaeth o ddelwedd a diwylliant y sector, recriwtio pobl, sgiliau a hyfforddiant a gall hefyd gysylltu â chi at ddibenion ymchwil yn y meysydd hyn. Bydd hyn yn cefnogi gwelliannau pellach wrth ddenu a chefnogi datblygiad pobl yn y sector adeiladu.

Datgelu eich gwybodaeth

Efallai y gwnawn rannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon y defnyddiwn eu gwasanaethau i gyflawni'r contract â ni.

Gallwn ddatgelu eich data personol i drydydd partïon os gwneir hynny i gyflawni dyletswydd gyfreithiol neu orfodi ein telerau defnydd.

Lle storiwn eich data personol.

Cedwir unrhyw wybodaeth a rowch i ni ar ein gweinyddion diogel. Lle rydym wedi rhoi (neu lle rydych wedi dewis) cyfrinair, cadwch ef i chi'ch hun.

Nid yw trosglwyddo data dros y We yn gwbl ddiogel. Ceisiwn ddiogelu eich data personol ond ni allwn sicrhau hynny; trosglwyddir data ar eich menter eich hun.

Eich hawliau

Bydd gan safleoedd eraill yr ewch iddynt drwy ddolenni ar ein safle eu polisïau preifatrwydd eu hunain. Ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. 

Mynediad at wybodaeth

Mae'r Ddeddf yn caniatáu i chi gael unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch. Gall cais fod yn destun ffi o £10 er mwyn talu costau rhoi'r wybodaeth hon i chi.

Newidiadau i'n polisi preifatrwydd

Caiff unrhyw newidiadau i'r polisi hwn eu nodi ar y dudalen hon a, lle bo'n briodol, eu he-bostio. Cadwch lygad am unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i'n polisi.

Cysylltu

Dylid anfon unrhyw ymholiadau am y polisi hwn i Construction Industry Training Board, Bircham Newton, King’s Lynn, Norfolk, PE31 6RH neu defnyddiwch ein ffurflen Cysylltu â Ni.

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080