Y Diwydiant Adeiladu ac Ethnigrwydd

Y Diwydiant Adeiladu ac Ethnigrwydd

Gall cwmnïau adeiladu sydd â gweithluoedd o gefndiroedd ethnig amrywiol gynrychioli a gwasanaethu eu cleientiaid yn well. Mae'r diwydiant wedi sylweddoli hyn, gan gynnig mwy o gyfleoedd i ddarpar gyflogeion.

Cynnwys Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Dengys tystiolaeth fod pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig bellach yn ymuno â'r sector adeiladu ac yn datblygu yn eu gyrfaoedd, a bydd mwy fyth o gyfleoedd ar gael iddynt yn y dyfodol.

Rhagwelir y bydd poblogaeth y DU yn dod yn fwy amrywiol o ran ethnigrwydd, a gan ei bod yn debygol y bydd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn ffynhonnell sylweddol o refeniw yn y dyfodol, mae'n hanfodol i'r diwydiant adeiladu bod pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn cael eu cyflogi.

BME employees

Gwell i gyflogeion a chleientiaid

Nid yn unig y gall gweithlu amrywiol o ran ethnigrwydd wneud cwmni'n fwy apelgar i ddarpar gyflogeion, gall hefyd ei wneud yn fwy apelgar i gwsmeriaid ac yn fwy arloesol yn ei ymagwedd. Yn ôl un gweithiwr adeiladu a gafodd ei holi mewn arolwg:

“Rydym yn darparu gwasanaethau mewn ardaloedd lle ceir llawer o bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, ond nid ydym wedi ein lleoli mewn ardal debyg. Rwy'n teimlo bod angen cynnwys pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn ein gweithlu er mwyn cynrychioli ein grŵp cleientiaid."

Dywedodd unigolyn arall a holwyd ei fod o'r farn y byddai'n fwy cystadleuol petai ethnigrwydd ei weithlu yn cyd-fynd yn well â'i sylfaen gwsmeriaid amrywiol.

Meddai un arall: "Gyda gweithlu mwy amrywiol, bydd gennym syniadau gwell. Heb arloesi, ni allwn fod yn flaengar. Rhaid i'r tîm ddod ynghyd a chydweithio, yn seiliedig ar wahanol safbwyntiau, a hynny mewn modd cadarnhaol."

Gyda gweithlu mwy amrywiol, bydd gennym syniadau gwell. Heb arloesi, ni allwn fod yn flaengar.

Arolwg Amrywiaeth

Mwy o graffu ar gontractwyr

Mae'r gyfraith yn rhoi hwb pellach i gyfleoedd ar gyfer pobl o leiafrifoedd ethnig. Nid yn unig y mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gwahardd gwahaniaethu ethnig, mae hefyd yn cynnwys pwerau newydd sy'n galluogi cyrff cyhoeddus i ddefnyddio prosesau caffael i hybu cydraddoldeb.

Yn gryno, os bydd corff cyhoeddus yn ymrwymo i gontract gyda chwmni adeiladu y canfyddir ei fod yn gweithredu mewn modd gwahaniaethol, gall y corff cyhoeddus fod yn atebol. Diben hyn yw er mwyn craffu ar ddiwylliant busnes contractwyr.

Dysgwch fwy am Ddeddf Cydraddoldeb 2010 

  Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

  Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

  Iawn Dim o gwbl

  Llongyfarchiadau!

  Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

  Cau
  Dyluniwyd y wefan gan S8080