Y Diwydiant Adeiladu ac Anabledd

Y Diwydiant Adeiladu ac Anabledd

Yn y diwydiant adeiladu, ni ellir gwahaniaethu yn erbyn pobl ag anableddau – a gall cyflogwyr gael budd mawr o gyflogi gweithlu amrywiol

Mae cyflogi gweithlu gallu cymysg yn y diwydiant adeiladu yn golygu y bydd pawb ar eu hennill. I bobl ag anableddau, gall swydd yn y diwydiant adeiladu gynnig gyrfa wych am oes.

Yn y cyfamser, bydd y diwydiant yn cael gweithlu amrywiol sy'n cynnwys cyflogeion uchel eu parch sy'n fwy medrus yn eu gwaith – ac yn aml byddant yn deyrngar iawn i gyflogwr da. Yma edrychwn yn fanylach ar y pwnc.


Dweud wrth y cyflogwr

A ddylai rhywun ag anabledd ddweud wrth ei gyflogwr amdano? Bydd llawer o bobl yn gofyn y cwestiwn hwn – yn enwedig os yw eu hanabledd yn anweladwy.

Er nad oes yn rhaid i gyflogai ag anabledd ddatgelu ei anabledd i'w gyflogwr, os gwnaiff hynny, caiff ei amddiffyn o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Mae hyn yn ei gwneud yn anghyfreithlon i gyflogwr ei drin yn llai ffafriol nag unrhyw gyflogeion eraill am unrhyw reswm sy'n gysylltiedig â'i anabledd, oni bai y gellir cyfiawnhau gwneud hynny.

Mae hefyd yn werth cofio na fydd cyflogwr yn gallu gwneud addasiadau rhesymol i sicrhau nad yw gweithiwr anabl dan anfantais ddifrifol wrth wneud ei waith os nad yw'n ymwybodol o'r anabledd dan sylw. 

Addasiadau rhesymol

Yn ymarferol yn y diwydiant adeiladu, gall addasiad rhesymol fod mor syml â gosod math penodol o reolydd ar beiriant.

Yn gyfreithiol, gall addasiadau anelu at sicrhau, cyn belled ag y bo'n rhesymol, fod gan weithiwr anabl yr un mynediad â gweithiwr nad yw'n anabl at bopeth sydd ei angen i wneud a chadw swydd.

Nid yw'n ofynnol i gyflogwr wneud mwy na'r hyn sy'n rhesymol ac mae hyn yn dibynnu ar faint a natur y sefydliad, ymhlith ffactorau eraill. Gellir cael cyngor gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.


Iechyd a diogelwch

Ni ddylid byth ddefnyddio iechyd a diogelwch fel esgus am wahaniaethu, hyd yn oed os nad hyn yw'r bwriad.

Gall fod angen i gyflogwyr ystyried addasu'r dasg er mwyn ei gwneud yn bosibl i weithiwr anabl wneud swydd yn ddiogel.

Dysgwch fwy am iechyd a diogelwch i bobl anabl

Health and Safety Adjustments

Asesu risgiau

Mae asesiadau risg yn hanfodol yn y diwydiant adeiladu, ond nid oes angen i gyflogwyr gynnal asesiad risg iechyd a diogelwch ar wahân ar gyfer cyflogai anabl.

Yn hytrach na hynny, dylent edrych dros yr asesiad risg yn ofalus er mwyn gwneud yn siŵr eu bod wedi cynnwys unrhyw risgiau a allai fodoli i'r cyflogai hwnnw a'i gydweithwyr. Wedyn, gall fod angen iddynt roi mesurau ar waith i fynd i'r afael ag unrhyw risgiau.

Gall y rhain fod yn syml, fel caniatáu i weithwyr eraill gyflawni rhannau penodol o weithgaredd neu ddarparu cyfarpar amgen addas.


Gofyn i'r cyflogeion

Yn aml, cyflogeion sy'n teimlo eu bod yn cael eu cynnwys fwyaf yn y gwaith sy'n cynhyrchu'r canlyniadau gorau. Mae hyn yn arbennig o wir wrth asesu risgiau a thrafod yr addasiadau y gellir eu gwneud i fynd i'r afael â'r risgiau hynny.

Dylid ymgynghori â chyflogai ag anabledd a'i gydweithwyr bob amser.

Cymorth ariannol

Gall unigolyn ag anabledd fod yn gymwys i gael grant Mynediad i Waith er mwyn ei helpu i wneud y canlynol:

  • Dechrau gweithio
  • Aros mewn gwaith
  • Dod yn hunangyflogedig neu ddechrau busnes

Yn y cyfamser, mae'n bosibl y gallai cyflogwr gael cymorth ariannol drwy'r un cynllun i dalu cost unrhyw gyfarpar newydd sydd ei angen wrth gyflogi rhywun ag anabledd.

Dysgwch fwy am sut y gall cyflogwyr ddefnyddio Mynediad i Waith.


Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080